ODZIV NA NESRAMEN ZAPIS ZDRUŽENJA DELODAJALCEV SLOVENIJE!

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

Ljubljana, 1.4.2016

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo opozarja na škodljivo razmišljanje predstavnikov kapitala, ki želijo s povečanjem fleksibilizacije delovne sile še poglobiti bedo prekarnih delavcev ter ob tem dolgoročno oslabiti državno blagajno, ki vsem državljankam in državljanom omogoča storitve javnega šolstva, javnega zdravstva, pokojnin in drugih mehanizmov države.
Na takšno razmišljanje ne pristajamo in verjamemo, da imajo pošteni delodajalci drugačno mnenje od zapisanega stališča ZDS.
Združenju delodajalcev Slovenije obenem sporočamo, da je pojem “dostojno delo” jasno definiran s strani Mednarodne organizacije dela (ILO). Definicijo pripenjamo spodaj in smo trdno prepričani, da ni nobene potrebe po prikrojevanju razlage dostojnega dela s strani interesnih združenj, v katera so vključeni tudi predstavniki agencij za posredovanje dela.
Opozoriti želimo tudi na del izjave, kjer ZDS izrecno poudarja željo po tripartitnem “socialnem dialogu” in na ta način že vnaprej izključuje prekarne delavce, ki niso člani delodajalskih organizacij ter niso sindikalno organizirani. Takšna namera kaže, da želi kapital odločati o usodi najrevnejših zaposlenih v Sloveniji, brez da imajo le-ti pri tem kaj besede. Hkrati je to (lahko) ogledalo prihodnosti – več fleksibilizacije pomeni vse manjšo moč neorganiziranih delavcev in obenem vse šibkejšo socialno državo.
Čas je, da se tovrstna združenja pričenjajo zavedati velike odgovornosti in škode, ki jo s tovrstnimi izjavami povzročajo. Odtujena sposobnost empatije jasno kaže na realno stanje na trgu delovne sile v Sloveniji, kjer besedo dostojno nadomešča beseda suženjsko.

»Dostojno delo« je koncept, ki predstavlja idejo o boljšem svetu in kvalitetnem življenju. Koncept zagovarja humane delovne razmere brez nevarnosti za življenje. V skladu s tem konec dela otrok, prisilnega dela in izkoriščanja delavcev. Zagovarja dostopnost dostojnega dela vsakomur. Dostojno delo, človeku zagotavlja dostojanstvo in zaslužek, ki omogoča dostojno življenje delavcu in njegovi družini, tako da je otrokom omogočena izobrazba. Je ideja o svetu, ki ne pozna diskriminacije in kjer ima vsak pravico izražanja svojega mnenja in upoštevanja le-tega. Je koncept, ki se bori za konec revščine, kjer bi v vsesplošnem materialnem zadoščenju bilo poskrbljeno za varnost, zaščito in možnost izboljšanja kvalitete življenja. (Mednarodna organizacija dela)

 

IZJAVA ZDS:

Prekarno delo
Združenje delodajalcev Slovenije je preučilo predloge MDDSZ, ki so bili pripravljeni v okviru dokumenta »Za dostojno delo«. Ugotavljamo, da dokument ne opredeljuje bistvenega, to je definicijo »dostojnega dela«. Definiranje »dostojnega dela« po našem mnenju lahko v veliki meri razreši problematiko prekarnega dela. Dostojno delo je po našem razumevanju vsakršno delo, ki temelji na ustrezni pravni podlagi, za katero delavec prejme ustrezno plačilo in so upoštevane vse pravne kavtele pri opravljanje takšnega dela. Prekarno ali atipično delo, kot ga poimenuje ministrstvo, po našem mnenju ne more biti delo, ki ga opredeljuje/določa zakon, ki ureja delovna razmerja. Zato delovno razmerja za določen čas, delovno razmerje s krajšim delovnim časom in agencijsko delo po našem mnenju niso atipične oblike dela. Gre za oblike dela, ki jih zakon, ki ureja delovna razmerja predvideva in s tem tudi dopušča. Enako po našem prepričanju velja tudi za sklepanje drugih pogodb civilnega prava.
Večina ukrepov, ki jih ministrstvo v dokumentu predlaga, gre v smeri zaostrovanja pogojev predvsem za delodajalce, ne pa v smeri lažjega opravljanja dela in fleksibilnosti dela. Poudarjamo, da je cilj delodajalcev v naslednji reformi trga dela povečati fleksibilnost in pravno varnost tudi za delodajalce. Osnovni pogoj za uspešno uvedbo kakršnihkoli sprememb pa je, da bo določanje in sprejemanje le-teh potekalo v obliki tripartitnega socialnega dialoga.

Jože Smole
Generalni sekretar
ZDS – Združenje delodajalcev Slovenije