O GIBANJU

Logo2Gibanje za dostojno delo in socialno družbo je neprofitna organizacija, ki se artikulirano ukvarja z odpravljanjem in blaženjem posledic prekarnega dela. Z načrtnim delom se razvijamo v dobro organizirano skupnost aktivistov z jasnimi cilji. Smo organizacija, ki deluje v javnem interesu ter katere prednostni nalogi sta dostojno delo in borba za pravice malega in izkoriščanega človeka. Preko različnih proaktivnih dogodkov in akcij skušamo ozaveščati širšo javnost o nevarnostih prekarnega dela ter vas vse povabiti k skupnemu boju ZA dostojno delo in dostojno življenje.

Odbor za trg dela je zadolžen za oblikovanje stališč Gibanja o splošnih in aktualnih temah. Njegova glavna naloga je vsebinsko spoznavanje problema prekarnosti ter oblikovanje rešitev in alternativ.

Odbor za trg dela je glavni programski steber Gibanja, v katerem sodelujemo s strokovnjaki, beremo strokovno literaturo, pripravljamo pisne prispevke, delavnice in okrogle mize, spremljamo osebne zgodbe ljudi, vodimo in dopolnjujemo društveni arhiv ter si nasploh želimo vsebinsko razjasniti položaj delavcev. Naša logika je pravzaprav čisto preprosta: najprej moramo vedeti, kje smo, da bomo vedeli, kam lahko gremo. Zavedamo se, da je za razumevanje in reševanje problema prekarnosti potrebna poglobljena sistemska analiza strokovnjakov, prav tako pa so za razumevanje potrebne tudi osebne zgodbe ljudi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo s prekarnimi oblikami zaposlitev. Taka konstruktivna kritika sistema je nujna, če želimo iz nje izpeljati konkretne predloge in alternative.

Prizadevamo si, da bi Gibanje za dostojno delo in socialno družbo postalo del širšega gibanja, ki bo v svojem delovanju iskalo sistemske rešitve problemov. Naša dolgoročna vizija je soustvarjanje družbenih procesov, ki bodo vodili v odpravo strukturne brezposelnosti in močno zmanjšali delež prekarnih zaposlitev. Zagovarjamo stališče, da izhoda iz strukturne brezposelnosti ter vse večje prekarizacije trga dela ne smemo iskati v nižanju socialnega standarda populacije, da bi se hkrati zvišala produktivnost gospodarstva, temveč si prizadevamo za rešitve, ki presegajo logiko dobička in ljudem omogočajo dostojno življenje. Krčenje socialne države namreč ne rešuje problemov prekarnih zaposlitev in strukturne brezposelnosti, temveč jih kvečjemu še poglablja.

V Odboru za trg dela si želimo odpreti prostor za razpravo s prekarnimi delavci, ki nimajo svojega zastopništva in želimo doseči, da bodo bolje slišani. Znanje in ugotovitve, ki jih bomo nabrali skozi njihove osebne zgodbe in skozi svoj študij trga dela bomo uporabili za to, da bomo vedno bolj konstruktivno posegali v prostor prekarnega dela, soustvarjali podlago za povezovanje prekarnih delavcev in pozivali oblast k spremembam na tem področju.

Kontakt:
Borut Brezar
borut.brezar@socialna-druzba.si

Mednarodni odbor Gibanja skuša  delovanje Gibanja promovirati izven Slovenije. V ta namen skrbi za povezovanje Gibanja v evropskem kontekstu in širše, kar pomeni povezovanje z mednarodnimi partnerji in ohranjanje teh povezav. Mednarodni odbor Gibanja je aktiven predvsem v okviru programa E+, kjer imamo vzpostavljena številna partnerstva in smo izvedli več uspešnih projektov. Naš glavni fokus je predvsem na projektih dolgoročnega prostovoljstva. Smo akreditirana organizacija za koordiniranje, gostitev in pošiljanje EVS prostovoljcev in kontinuirano gostimo tuje ter pošiljamo slovenske prostovoljce. EVS prostovoljci prinesejo v Gibanje novo svežino, ideje in znanje, od nas pa prejmejo bogate izkušnje s področja trga dela. Organiziramo tudi druge mednarodne dogodke (npr. trening mladinskih delavcev »Global job challenge«, ki je leta 2015 povezal organizacije iz 8 različnih evropskih držav), prav tako pa se aktivno vključujemo v projekte partnerskih organizacij. V okviru mednarodnih aktivnosti je nastalo že več dokumentov o mednarodni problematiki prekarnega dela in njenem reševanju.

Cilj mednarodnega odbora je, da v prihodnjih letih poveča številčnost svojega članstva, da bo sposoben gostiti in pošiljati večje število EVS prostovoljcev hkrati. Želimo postati koordinator EVS projektov slovenskih partnerskih organizacij. Naš dolgoročni cilj je tudi vzpostavitev mednarodne platforme organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko prekarnega dela.

Kontakt:
Miran Šoba
international@socialna-druzba.si

Odbor za povezovanje je nastal decembra 2015 in je tako najnovejši odbor Gibanja.

Vsebinsko delovanje Gibanja temelji na problematiki prekarnosti, ki seveda ni izoliran pojav, temveč posledica globalnega družbeno-političnega dogajanja. Poslanstvo Odbora za povezovanje je razširitev zagovorništva, povezovanje s sorodnimi civilno-družbenimi organizacijami in sodelovanje v sistemskih procesih za odpravo prekarnosti.

Kontakt:
Sara Kosirnik
sara.kosirnik@socialna-druzba.si

Pravni odbor Gibanja (praviloma) sestavljajo študentje prava in mladi diplomirani pravniki, ki skrbijo za pravno podporo pri delovanju Gibanja. Pravni odbor v sodelovanju z drugimi organizacijami organizira predavanja o pravnih vidikih delovnega prava, s poudarkom na prekarnih oblikah dela, prav tako pa je na voljo za pravna vprašanja prekarcev, ki se obrnejo na Gibanje.

Pri Gibanju je (med drugim) aktivnih veliko študentov prava in mladih diplomiranih pravnikov, ki so na začetku svoje karierne poti oz. svojo prvo službo še iščejo. Pravni odbor Gibanja prestavlja stično točko “pravnikov” Gibanja, ki poleg drugih projektov nudijo pravno pomoč in podporo pri aktivnostih Gibanja. Projekti pravnega odbora se skozi leta nadgrajujejo in prilagajajo potrebam, ki jih zaznamo med prekarci, temeljni projekt pa ostaja pomoč pri pravnih vprašanjih, s katerimi se na Gibanje obrnejo prekarci, in organizacija predavanj/delavnic za ne-pravnike.

Kontakt:
Sara Bagari
sara.bagari@socialna-druzba.si

Regionalno delovanje Gibanja služi odpiranju prostora za (po)govor o problematikah dela v enotah osnovanih na regijah. V tem okviru želimo vzpostaviti kontinuirano dogajanje v čim več regijah – do sedaj so se že začele vzpostavljati Zasavska, Koroška, Podravska in Pomurska regija.

Vsebina dogajanja je odvisna od predlogov, identifikacije problemov in rešitev akterjev v posamezni regiji – v regijah so se oblikovala iniciative, ki želijo delovati z namenom ozaveščanja o prekarnem delu v obliki okroglih miz, filmskih večerov ter mesečnih pogovornih srečanj prekarcev, druge, ki želijo delovati z namenom ozaveščanja o sezonskem prekarnem delu v kmetijstvu ter izkoriščevalskih in nelegalnih delovnih zahtevah v nekaterih industrijah preko protestnih akcij in medijskega pritiska ter tiste iniciative, ki želijo o prekarnem delu izobraziti dijake in študente preko delavnic in debatnih krožkov.

Organiziranost regionalnega delovanja:
Začetek in idejna osnova delovanja neke regije je posameznik, posameznica ali skupina, ki ni zadovoljna z oblikami dela, ki so na voljo, želi imeti prostor za premislek o alternativnih oblikah dela in socialne politike, se ji zdijo prakse nekih podjetij nezaslišane, … ter se želi povezovati s podobno mislečimi in skupaj z njimi ukrepati. Zaradi lažjega komuniciranja med vsemi akterji v regiji ter med regijo in osrednjim, v Ljubljani lociranim, delom Gibanja, ima vsaka regija regijskega koordinatorja.
Nad vsem regionalnim dogajanjem bdi koordinator regionalnega delovanja, ki skrbi predvsem za to, da se regijski koordinatorji mesečno srečujejo in si izmenjujejo svoje izkušnje ter ima pregled nad dogajanjem v vseh regijah. V kolikor potrebujete informacije, imate pobude, predloge, opozorila, kritike v zvezi z dogajanjem na področju dela v določeni regiji, lepo vabljeni, da nam pišete na spodnji kontakt.

Kontakt:
regionala@socialna-druzba.si