Ta vlada načrtno sprejema in spreminja zakonodajo v smeri nižanja pravic delavcev in v prid lastnikom kapitala

Slovensko ogrodje kvalifikacij je še eden izmed dokumentov, ki bo oblikoval politiko zaposlovanja in oblike delovnih razmerij v Sloveniji v naslednjih letih. Trenutni predlog, ki ga je pripravila medresorska delovna skupina vlade RS, se predvsem na visokošolski ravni nagiba v smeri zniževanja pridobljenih kompetenc in znanj pridobljenih na 1. bolonjskih stopnjah napram tistim, ki so imeli možnost študirati po starih študijskih programih.

Predlog, ki je bil predstavljen širši javnosti, namreč določa, da se prvo stopenjske programe umešča skupaj s starimi visokošolskimi strokovnimi, medtem ko se drugo stopenjske programe enači z starimi univerzitetnimi. Glede na ideje in cilje bolonjske reforme, ki je temeljila na pridobivanju višjih kompetenc v krajšem času in kompetenc, ki so lahko prepoznane s strani delodajalcev že na prvi stopnji, je takšen predlog očitno v nasprotju z bolonjo.

Glede na trenutne razmere v državi, ko je za zaposlovanje v javni upravi še vedno potrebna trenutna sedmo stopenjska izobrazba (univerzitetna), je jasno da se sistem ne spreminja v smeri razumljivejše in bolj učinkovite politike zaposlovanja. Ampak se z umeščanjem različnih vrst kompetenc in znanj v enake ravni slovenskega ogrodja kvalifikacij, že tako nejasn in narazumljiv sistem pridobivanja kompetenc, samo še bolj meša.

Predlog medresorske delovne skupine predvideva celo Nacionalne poklicne kvalifikacije na visoko šolski ravni (raven 7, predlog SOK). S tem sami pripravljalci priznavajo, da je zaposljivost diplomantov prvostopenjskih študijskih programov na tako nizki ravni in so pridobljene kompetence s strani delodajalcev nerazumljive do te mere, da se bo lahko univerzitetnega diplomiranega študenta, pridobljeno na avtonomnem visokošolskem zavodu, primerjalo z do zdaj tako poznanim dodatkom k srednješolski izobrazbi.

Mladim, kot eni izmed najbolj ogroženih skupin, se tako z dodatnimi formalnimi preprekami še bolj otežuje vstop na trg dela in osamosvojitev.