Začenjamo nov projekt – bolniško nadomestilo za s.p.-je

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo bo z marcem začelo sodelovati pri ŠIPK projektu (Študentski inovativni projekti za družbeno korist), katerega razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. V sodelovanju s Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani bomo izvajali interdisciplinarno analizo problematike bolniškega nadomestila samostojnih podjetnikov.
Cilj projekta je izvedba interdisciplinarne analize problematike obstoječe ureditve zdravstvenega zavarovanja in možnosti samostojnih podjetnikov (s.p.) in ostalih samozaposlenih za koriščenje nadomestila v času začasne zadržanosti od dela (“bolniškega nadomestila”) ter oblikovanje predloga alternativne ureditve. S.p-ji so v okviru sistema socialne varnosti tako kot ostali delovno aktivni prebivalci zavezani plačilu obveznih prispevkov za socialno varnost: prispevka za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevka za starševsko varstvo in prispevka za zaposlovanje. Toda v praksi prihaja do razlik pri možnosti koriščenja pravic iz socialnega zdravstvenega zavarovanja med rednimi delavci in s.p.-ji, saj so pravice določene tako, da je to neugodno za slednje.
Dosedanje raziskave položaja prekarnih delavcev so pokazale, da je eden njihovih največjih praktičnih problemov nezmožnost prejemanja nadomestila za bolniško odsotnost prej kot po 30 delovnih dneh strnjene bolniške odsotnosti (takrat ga začne izplačevati ZZZS), kadar imajo prenizke dohodke, da bi si ga izplačali sami, kar pomeni neugodno izbiro med delom v razmerah bolezni in med izpadom vsakršnega dohodka. Projektna analiza bo preučila možnosti za reformo ureditve zdravstvenega zavarovanja za s.p.-je. Izvajala se bo na štirih raziskovalnih področjih: družboslovnem, medicinskem, pravnem ter ekonomskem. V družboslovnem in medicinskem delu projekta bomo prek pregleda dosedanjih raziskav in intervjujev na terenu predstavili učinke te problematike na s.p.-je in na širši sistem socialne države. V pravnem in ekonomskem delu bomo preučili obstoječo ureditev socialnega zdravstvenega zavarovanja.
Projektna skupina bo zasnovala predlog reforme te ureditve in ga ocenila z vidikov izvedljivosti, funkcionalnosti in pravičnosti v dialogu z eksperti in predstavniki deležnikov. Projekt pa bo trajal do konca junija.