O GIBANJU

Logo2

V Gibanju se združujemo ljudje različnih profilov (študenti, zaposleni, brezposelni, honorarci, s.p.-ji, …) in v svojih skupnostih blažimo posledice prekarnosti, pridružujemo pa se tudi širšemu boju za osvoboditev človeka in njegovega dela.

V družbi, kjer je zasebna (ne osebna) lastnina omejena na peščico, je večina razlaščena vsega razen lastne delovne sile – to pa smo primorani prodajati za preživetje. Da bi pogoji dela bili vsaj življenjski, so delavski borke in borci v preteklosti dosegli regulacijo dela in delavske pravice – za njihovo ohranitev in razširitev se borimo še danes. V društvu si prizadevamo, da se ljudje spoznajo s svojimi pravicami in jih uveljavljajo. Posebno pozornost pa posvečamo netipičnim oblikam dela, prek katerih lastniki podjetij na novo izumljajo stare oblike mezdnega dela in pri katerih je tako pravno kot materialno oteženo združevanje, sindikaliziranje in tako dalje.

Naši člani že več kot 10 let izvajajo in stalno razširjajo dejavnosti društva, med katere spadajo:

– konceptualni razmislek o trgu delovne sile in prekarnosti,

– organiziranje delavcev na terenu, spodbujanje k sindikaliziranju, zadružništvu,

– dobrodelne dejavnosti,

– pravna dimenzija dela in pravno svetovanje,

– mednarodni projekti, izmenjave prostovoljcev,

– pisanje člankov, urejanje zbornikov, …

Odbor za trg dela je zadolžen za oblikovanje stališč Gibanja o splošnih in aktualnih temah. Njegova glavna naloga je vsebinsko spoznavanje problema prekarnosti ter oblikovanje rešitev in alternativ.

Odbor za trg dela je glavni programski steber Gibanja, v katerem sodelujemo s strokovnjaki, beremo strokovno literaturo, pripravljamo pisne prispevke, delavnice in okrogle mize, spremljamo osebne zgodbe ljudi, vodimo in dopolnjujemo društveni arhiv ter si nasploh želimo vsebinsko razjasniti položaj delavcev. Naša logika je pravzaprav čisto preprosta: najprej moramo vedeti, kje smo, da bomo vedeli, kam lahko gremo. Zavedamo se, da je za razumevanje in reševanje problema prekarnosti potrebna poglobljena sistemska analiza strokovnjakov, prav tako pa so za razumevanje potrebne tudi osebne zgodbe ljudi, ki se v vsakdanjem življenju soočajo s prekarnimi oblikami zaposlitev. Taka konstruktivna kritika sistema je nujna, če želimo iz nje izpeljati konkretne predloge in alternative.

Prizadevamo si, da bi Gibanje za dostojno delo in socialno družbo postalo del širšega gibanja, ki bo v svojem delovanju iskalo sistemske rešitve problemov. Naša dolgoročna vizija je soustvarjanje družbenih procesov, ki bodo vodili v odpravo strukturne brezposelnosti in močno zmanjšali delež prekarnih zaposlitev. Zagovarjamo stališče, da izhoda iz strukturne brezposelnosti ter vse večje prekarizacije trga dela ne smemo iskati v nižanju socialnega standarda populacije, da bi se hkrati zvišala produktivnost gospodarstva, temveč si prizadevamo za rešitve, ki presegajo logiko dobička in ljudem omogočajo dostojno življenje. Krčenje socialne države namreč ne rešuje problemov prekarnih zaposlitev in strukturne brezposelnosti, temveč jih kvečjemu še poglablja.

V Odboru za trg dela si želimo odpreti prostor za razpravo s prekarnimi delavci, ki nimajo svojega zastopništva in želimo doseči, da bodo bolje slišani. Znanje in ugotovitve, ki jih bomo nabrali skozi njihove osebne zgodbe in skozi svoj študij trga dela bomo uporabili za to, da bomo vedno bolj konstruktivno posegali v prostor prekarnega dela, soustvarjali podlago za povezovanje prekarnih delavcev in pozivali oblast k spremembam na tem področju.

Mednarodni odbor Gibanja skuša  delovanje Gibanja promovirati izven Slovenije. V ta namen skrbi za povezovanje Gibanja v evropskem kontekstu in širše, kar pomeni povezovanje z mednarodnimi partnerji in ohranjanje teh povezav. Mednarodni odbor Gibanja je aktiven predvsem v okviru programa E+, kjer imamo vzpostavljena številna partnerstva in smo izvedli več uspešnih projektov. Naš glavni fokus je predvsem na projektih dolgoročnega prostovoljstva. Smo akreditirana organizacija za koordiniranje, gostitev in pošiljanje prostovoljcev in kontinuirano gostimo tuje ter pošiljamo slovenske prostovoljce. Prostovoljci prinesejo v Gibanje novo svežino, ideje in znanje, od nas pa prejmejo bogate izkušnje s področja trga dela. Organiziramo tudi druge mednarodne dogodke (npr. trening mladinskih delavcev »Global job challenge«, ki je leta 2015 povezal organizacije iz 8 različnih evropskih držav), prav tako pa se aktivno vključujemo v projekte partnerskih organizacij. V okviru mednarodnih aktivnosti je nastalo že več dokumentov o mednarodni problematiki prekarnega dela in njenem reševanju.

Naš dolgoročni cilj je vzpostavitev mednarodne platforme organizacij, ki se ukvarjajo s problematiko prekarnega dela. Na ta način bi pripomogli k večji ozaveščenosti o problematiki prekarnega dela tudi izven Slovenije ter odprli prostor za medsebojno sodelovanje, raziskovanje ter iskanje možnih rešitev. Poleg prenosa znanja in izkušenj bi mednarodna platforma omogočila povezovanje prekarnih delavcev izven nacionalnega okvira.

Pravni odbor Gibanja (praviloma) sestavljajo študentje prava in mladi diplomirani pravniki, ki skrbijo za pravno podporo pri delovanju Gibanja. Pravni odbor v sodelovanju z drugimi organizacijami organizira predavanja o pravnih vidikih delovnega prava, s poudarkom na prekarnih oblikah dela, prav tako pa je na voljo za pravna vprašanja prekarcev, ki se obrnejo na Gibanje.

Pri Gibanju je (med drugim) aktivnih veliko študentov prava in mladih diplomiranih pravnikov, ki so na začetku svoje karierne poti oz. svojo prvo službo še iščejo. Pravni odbor Gibanja prestavlja stično točko “pravnikov” Gibanja, ki poleg drugih projektov nudijo pravno pomoč in podporo pri aktivnostih Gibanja. Projekti pravnega odbora se skozi leta nadgrajujejo in prilagajajo potrebam, ki jih zaznamo med prekarci, temeljni projekt pa ostaja pomoč pri pravnih vprašanjih, s katerimi se na Gibanje obrnejo prekarci, in organizacija predavanj/delavnic za ne-pravnike.

Kontakt:
Barbara Murn
barbara.murn@socialna-druzba.si

Ob zavedanju, da se število revnih zaposlenih iz dneva v dan povečuje in da je vsak dan več zaposlenih ljudi, ki s svojimi plačami niso zmožni več pokrivati niti svojih najosnovnejših življenjskih stroškov, odbor za socialo deluje predvsem v smeri zagotavljanja na nek način direktne pomoči najranljivejšim zaposlenim na trgu dela.

V obliki finančnih ali drugačnih sredstev torej skušamo pomagati tistim, ki se dnevno soočajo s skrbmi in negotovo prihodnostjo. Sredstva zbiramo v okviru raznih dobrodelnih projektov, preko katerih pa sodelujemo tudi z nekaterimi drugimi dobrodelnimi organizacijami.