Analiza učnih programov in vodnik za učiteljice in mentorice

V sklopu projekta Delati skupaj – za solidarno družbo smo v sodelovanju z Združenjem Center alternativne in avtonomne produkcije – CAAP, Organizacijo za participatorno družbo in Zavodom za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje Pekarna Magdalenske mreže Maribor naredili analizo učnih programov, kjer smo raziskali prisotnost področij sodelujočih organizacij po celotni izobrazbeni vertikali, in kratki vodnik, ki služi kot učno gradivo za učiteljice, mentorice v izobraževanju za seznanitev z našimi področji dela: zadružništvo, parcipatorni proračun, prekarnost/prekarno delo in kritična pismenost – zaposlovanje mladih. Obe publikaciji sta prosto na voljo prek spodnjih povezav.

Pretekle publikacije v sklopu projekta, kjer smo naredili pregled obstoječega stanja na omenjenih področjih in oblikovali smernice, si lahko ogledate na tej povezavi.


 

O Kratkem vodniku za učiteljice in mentorice:

Izsek iz Kratkega vodnika za učiteljice in mentorice (2021)

Sodobne družbe se soočajo z resnim razkrajanjem skupnostnih principov. V
temeljih tega razkrajanja se nahajajo družbeno-ekonomsko-politični problemi kot
so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic,
pomanjkanje znanja, veščin in informacij. Zato je pomembno, da izobraževalni
programi in usposabljanja vključujejo vsebine ter metode poučevanja, ki naslavljajo te
probleme. Družbene spremembe se v temelju dogajajo prav skozi učenje, ozaveščanje
in opolnomočenje posameznic.

Učiteljice in mentorice, ki se pri svojem delu z učenkami, dijakinjami in udeleženkami
srečujete s potrebo, da jim predstavite vsebine s področja participatornih in
sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks, lahko v tem kratkem vodniku najdete
strnjene predstavitve ter didaktične vaje za štiri ključna področja, skozi katera
lahko svojim učenkam, dijakinjam, slušateljicam predstavite vsebine participatornih
in sodelovalnih družbeno-ekonomskih praks, in sicer zadružništvo, prekarnost,
participativni proračun ter kritično pismenost. Vsako področje v vodniku je strnjeno
predstavljeno na en “poster”, kjer je kratkemu opisu področja dodana tudi didaktična
vaja za ilustracijo tematike posameznega področja v praksi ter nekaj virov za nadaljnje
branje.

Izsek iz Kratkega vodnika za učiteljice in mentorice (2021)

S tem kratkim vodnikom želimo vam – izvajalkam izobraževanj in usposabljanj
omogočiti, da se lahko na hitro seznanite s področjem participatornih in sodelovalnih
družbeno-ekonomskih praks ter v obliki kratkih predstavitev in vaj v svoje delo
vključite vsebine, ki krepijo povezovanje in sodelovanje, ki usposabljajo za uveljavitev
praks participativne ekonomije, soupravljanja, samoorganiziranja in dostojnega
dela, in ki krepijo vzgojo kritično pismenih ter družbeno in politično angažiranih
posameznic.


 

O Analizi formalnih in neformalnih izobraževanj in usposabljanj ter smernicah za razvoj:

Analiza izobraževalnega sistema ter neformalnih izobraževanj in usposabljanj z vidika vključevanja vsebin sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks je nastala kot poseben del raziskovanja stanja na področju sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks v Sloveniji, kjer smo v prvi fazi v splošnem raziskale področja zadružništva, prekarnosti, participativnega proračuna ter zaposlovanja mladih in kritične pismenosti. Vsa ta področja pa smo zdaj raziskale še posebej z vidika njihove prisotnosti oziroma odsotnosti v formalnem in neformalnem izobraževanju in usposabljanju v Sloveniji.

Čemu ta posebna analiza izobraževanja? Avtorice te knjižice prihajamo iz nevladnih organizacij, kjer se vsakodnevno srečujemo s potrebami družbe po sistematičnem odzivanju na razkrajanje skupnostnih principov v družbi. V temeljih tega razkrajanja se nahajajo družbeno-ekonomskopolitični problemi kot so individualizacija, atomizacija in nepovezanost ter ekonomska nemoč posameznic, pomanjkanje znanja, veščin in informacij. Zato kot odziv na razkrajanje družbe prepoznavamo sistematično naslavljanje in celovito reševanje teh posameznih problemov. Izobraževanje in usposabljanje, tako formalno kot neformalno, je eno ključnih področij, kjer lahko kot družba skupaj začenjamo spremembe, ki jih prepoznavamo kot nujne za ustvarjanje bolj sodelovalne, solidarne in pravične družbe ter takšne svetovne družbeno-ekonomske ureditve, ki bo omogočala kvalitetno življenje vsem prebivalkam sveta ter ob tem upoštevala planetarne meje.
Primerne vsebine v izobraževalnih programih in usposabljanjih ter primerne metode poučevanja so z vidika tega cilja nenadomestljive, saj se družbene spremembe v temelju dogajajo prav skozi poučevanje/učenje, ozaveščanje in opolnomočenje posameznic.

Zato smo po izvedbi analize o prisotnosti oziroma odsotnosti vsebin sodelovalnih in participatornih družbeno-ekonomskih praks v izobraževanju in usposabljanju pripravile še smernice oziroma priporočila o tem, kako dodatno vključiti v izobraževanje vsebine, ki krepijo povezovanje in sodelovanje, ki usposabljajo za uveljavitev praks participativne ekonomije, soupravljanja, samoorganiziranja in dostojnega dela, in ki krepijo vzgojo kritično pismenih ter družbeno in politično angažiranih posameznic.

V raziskovalnem poročilu, raziskavah in analizah uporabljen ženski slovnični spol se nanaša na kateri koli spol in opozarja na močno spolno zaznamovanost slovenskega jezika, kjer je moški slovnični spol t.i. nevtralen, ne omogoča pa vidnosti transspolnih oseb, katerih spol se umešča onstran spolnega binarizma (ženska-moški).

Publikacije so izdane v okviru projekta »DELATI SKUPAJ – za solidarno družbo«, ki ga sofinancira Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije v okviru Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019.
Pridruženi partnerji projekta so: Skupnost občin Slovenije, Zavod Danes je nov dan ter Jezikovna zadruga Soglasnik z.o.o.