Pravni nasvet: kdaj delodajalcu predstavljam konkurenco?

Kaj je konkurenčna prepoved in kako se razlikuje od konkurenčne klavzule?

Zakon o delovnih razmerjih konkurenčno prepoved definira v 39. členu kot prepoved opravljanja dela ali sklepanje poslov za svoj ali tuj račun brez soglasja delodajalca. Delo ali posli, ki jih delavec ne sme opravljati oz. sklepati, so ta, ki jih delodajalec dejansko opravlja in pomenijo delodajalcu konkurenco. Ne zadošča torej, da ima delodajalec dejavnost registrirano, ampak jo mora tudi opravljati. Konkurenčna prepoved velja samo za čas, ko je delavec pri delodajalcu zaposlen, in velja po zakonu samem – ni je potrebno vključiti v pogodbo v zaposlitvi. Ko je delovno razmerje končano, preneha veljati. Če delavec prepoved krši, je odškodninsko odgovoren delodajalcu. Ta lahko sproži postopek v 3 mesecih odkar je izvedel za kršitev prepovedi oz. v 3 letih odkar je do kršitve prišlo.

Delodajalec in delavec pa lahko v pogodbo o zaposlitvi vključita konkurenčno klavzulo, ki je opisana v 40. členu Zakona o delovnih razmerjih: »Če delavec pri svojem delu ali v zvezi z delom pridobiva tehnična, proizvodna ali poslovna znanja in poslovne zveze, lahko delavec in delodajalec v pogodbi o zaposlitvi dogovorita prepoved opravljanja konkurenčne dejavnosti po prenehanju delovnega razmerja.« Konkurenčna klavzula lahko delavca omejuje samo za dve leti po prenehanju pogodbe o zaposlitvi. Poleg tega pa mora pogodba o zaposlitvi prenehati sporazumno ali pa z odpovedjo s strani delavca. V kolikor jo odpove delodajalec, pa bo veljala samo, kadar gre za krivdni razlog (kršenje pogodbene obveznosti ali druge obveznosti iz delovnega razmerja) ali pa gre za izredno odpoved. Razlogi za izredno odpoved so našteti v 110. členu, konkurenčna klavzula pa ne velja pri 6. alineji (če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku).

Konkurenčna klavzula mora biti sklenjena pisno, da je veljavna (ponavadi je vključena v pogodbo o zaposlitvi), in ne sme izključevati možnosti primerne zaposlitve delavca. Če zaradi konkurenčne klavzule delavec ne more dosegati zaslužka primerljivega s prejšnjo plačo, je upravičen do denarnega nadomestila. Denarno nadomestilo mora biti dogovorjeno s pogodbo o zaposlitvi, drugače konkurenčna klavzula ne velja. Znašati mora mesečno najmanj tretjino povprečne mesečne plače delavca v zadnjih treh mesecih pred prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. Delavec in delodajalec se lahko tudi sporazumno dogovorita, da konkurenčna klavzula preneha veljati. V kolikor je delodajalec huje kršil določila pogodbe o zaposlitvi in delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, konkurenčna klavzula preneha veljati, če delavec v roku enega meseca od dneva prenehanja pogodbe o zaposlitvi prejšnjemu delodajalcu pisno izjavi, da ni vezan s konkurenčno klavzulo.

 


 

Potrebujete pravno pomoč s področja delovnega prava ali prava socialne varnosti?

Barbara Murn je vodja Odbora za pravne zadeve pri Gibanju, sicer kot članica v društvu deluje že dobra tri leta ob študiju na Pravni fakulteti UL.

Za naše člane so vsi pravni nasveti brezplačni, zato se včlanite še danes (obrazec za včlanitev). V kolikor imate poravnavo članarino za tekoče leto, vam odgovorimo v najkrajšem možnem času (navodila za vplačilo članarine).

Če pa niste včlanjeni, vam bomo vseeno brezplačno pomagali v primeru bolj enostavnih pravnih težav. Zastopanja v primeru sodnih sporov trenutno ne nudimo.

Kako do nasveta?