Pravni nasvet: kdaj lahko svojega delodajalca prijavim inšpektoratu za delo?

 

 

 

 

 

Fotografija: “Crossed arms” by hernanpba is licensed under CC BY-SA 2.0.

V prvi vrsti je za dobro prijavo potrebno vedeti, kaj sodi v pristojnost Inšpektorata za delo. Njihovo delo se deli najprej na tri glavna področja: nadzor delovnih razmerij, nadzor varnosti in zdravja pri delu ter socialna inšpekcija. Predvsem se bomo posvetili prvemu.

Nadzor delovnih razmerij zajema nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajo delovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če s predpisi ni drugače določeno. Gre torej za izvajanje nadzora nad pravicami, ki primarno izhajajo iz ZDR-1.

Pri tem je pomembno poudariti, da od leta 2014, ko je bil sprejet ZPDZC-1, Inšpektorat za delo ne izvaja več nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno. Za to je pristojen FURS.

Prav tako se na Inšpektorat za delo ne morejo obrniti s.p.-ji, razen v kolikor menijo, da so v prikritem delovnem razmerju ali pa če imajo status ekonomsko odvisne osebe. Ekonomsko odvisnim osebam gre varstvo pravic samo v primeru, da so pri delodajalcu izkazani kot ekonomsko odvisna oseba in jim tako po zakonu pripada varstvo glede naslednjih pravic:

 • prepovedi diskriminacije,
 • zagotavljanju minimalnih odpovednih rokov,
 • prepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,
 • zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,
 • uveljavljanju odškodninske odgovornosti.

Študentje, ki opravljajo študentsko delo, se lahko na Inšpektorat za delo obrnejo samo v primerih, ko so kršene pravice, katerih varstvo je zagotovljeno v ZDR-1 (prepoved diskriminacije, enaka obravnava glede na spol, delovni čas, odmori in počitki, posebno varstvo delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, ter odškodninska odgovornost).

Postopek lahko sprožite kar preko spleta: https://e-uprava.gov.si/podrocja/drzava-druzba/inspekcijski-postopki/prijava-inspekciji-delo.html.

Prijavo lahko opravite tudi anonimno. Tudi v primeru, ko je Inšpektoratu ime prijavitelja znano, tega ne sme razkriti zavezancu (to je oseba nad katero izvaja nadzor).
Prijavo je možno oddati preko:
– elektronske vloge
– osebno
– po pošti

V kolikor prijavo oddate osebno, to storite v času uradnih ur na območni enoti. Tam se lahko tudi pogovorite z inšpektorjem o domnevani kršitvi. Prijavo lahko natisnete in izpolnite vnaprej, lahko pa to storite tudi na licu mesta. Prijavo lahko oddate tudi preko navadne pošte, v tem primeru izpolnjen obrazec ali pa prosto napisano prijavo pošljete na naslov območne enote.
Nazadnje pa lahko prijavo oddate tudi preko spleta. Zato potrebujete kvalificirano potrdilo ali pa enkratno geslo smsPASS

Prijava mora vsebovati vsaj ime in priimek oz. naziv kršitelja ter opis kršitve. Predvsem je
bistveno, da je opis kršitve dovolj podroben, da lahko inšpektor ugotovi za katero kršitev gre. Ni potrebno navajati zakonodaje (členov), ki je kršena, zadošča povsem laičen, splošen opis kršitve. Pri prijavi pomaga v kolikor k njej priložite kakršne koli možne dokaze (fotokopije dokumentov, e-mailov, urniki…).

Po Zakonu o inšpekciji dela je Inšpektorat določene primere dolžan obravnavati prednostno, in sicer:
– v kolikor gre za kršitve pravic večjega števila delavcev pri enem zavezancu
– ali pa iz primera nedvoumno izhaja, da gre za eno od naslednjih kršitev:

 1. neposredno nevarnost za življenje delavcev;
 2. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez državljanstva v nasprotju s predpisi,
  ki urejajo zaposlovanje tujcev;
 3. da je delodajalec ali uporabnik, h kateremu so v skladu s predpisi, ki urejajo delovna
  razmerja in trg dela, posredovani delavci s strani delodajalca, ki opravlja dejavnost
  posredovanja dela delavcev uporabniku, omogočil delo delavcu v nasprotju s predpisi, ki
  urejajo trg dela;
 4. zaposlitev na črno, če posebni predpisi določajo pristojnost inšpekciji za delo;
 5. delo otrok, mlajših od 15 let starosti, v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo otrok;
 6. opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja
  delovna razmerja.

Pomembno je, da se ob prijavi obrnete na pravi organ. V kolikor se obrnete na napačen organ, ima ta v primeru nepristojnosti pravico, da zadevo zavrže. To naredi v primeru, ko oseba prijavo poda osebno ali pa če jo prejme po pošti ali e-pošti in ni jasno, kateri organ je pristojen. Prijavo prejeto po pošti ali e-pošti, pri kateri pa je jasno, kateri drugi organ je pristojen, mora Inšpektorat posredovati drugemu organu in sporočiti stranki.

Kadar organ zadevo zavrže, morate potem zadevo sami vložiti znova. V kolikor ste pri tem vezani na rok in je ta medtem, ko je prvi organ odločal, potekel, ne morete ponovno poslati prijave drugam. Zato je včasih bolje poslati prijavo več organom ali pa se osebno zglasiti na uradnih urah, da boste prijavo gotovo podali pravemu.


Svetovanje se izvaja kot del projekta Sedanjost in prihodnost dela, ki ga financira Program Active Citizens Fund Slovenija 2014-2021.