Kako zakon o delovnih razmerjih ureja spremembo pogodbe o zaposlitvi?

V primeru, ko želita stranki delovnega razmerja spremeniti medsebojne pravice in obveznosti, lahko to storita s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi oziroma sprejetjem aneksa k pogodbi. Izjema velja v primeru, da zakon za posamezni delovni pogoj izrecno določa, da se lahko enostransko začasno spremeni po volji samo ene od strank (npr. začasna odreditev drugega dela, začasna odreditev čakanja na delo doma idr.).  Vendar  pa ZDR-1 v 49. členu izrecno določa sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi vselej, kadar želita stranki spremeniti:

–       delovno mesto ali vrsto dela,

–       kraj opravljanja dela,

–       čas, za katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi (določen ali nedoločen čas),

–       določilo, ali gre za delovno razmerje za polni ali krajši delovni čas ter

–       v primeru, ko delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti in delavcu istočasno ponudi sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi.

V vseh drugih primerih po zakonu ni treba skleniti nove pogodbe in lahko spremembo uredita tudi z aneksom k pogodbi.

Spremembo pogodbe o zaposlitvi lahko predlagata obe stranki delovnega razmerja, veljati pa začne pod pogojem, če se s tem strinja druga stranka. Pri tem je za delavca pomembno predvsem to, da v spremembo pogodbe, oziroma sklenitev nove pogodbe ne sme biti prisiljen, prav tako pa se lahko morebitne napake volje ( prevara, prisila, zmota) uveljavljajo pred pristojnim sodiščem. Delodajalec torej pogodbe o zaposlitvi ne sme spreminjati enostransko, brez privolitve delavca, zavrnitev sklenitve aneksa oziroma nove pogodbe o zaposlitvi, pa ne sme povzročiti prenehanja delovnega razmerja. Zavrnitev sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi oziroma aneksa, sama po sebi ne učinkuje na obstoječo pogodbo o zaposlitvi, razen v primeru odpovedi pogodbe s ponudbo nove pogodbe o zaposlitvi (odpoved iz poslovnega razloga oziroma razloga nesposobnosti).  51. člen ZDR-1 še določa, da sprememba zakona, kolektivne pogodbe ali  splošnega akta delodajalca, ne vpliva na pravice delavca, ki so v pogodbi o zaposlitvi zanj določene ugodneje, kot v spremenjenih splošnih aktih.

Brezplačen pravni nasvet vsak mesec pripravi Pravni odbor Gibanja za dostojno delo in socialno družbo.