Fotografija: “Contract” by 24oranges.nl is licensed under CC BY-SA 2.0.

 

Tematiko ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki pa ne določa omejitve glede števila pogodb za določen čas, določa pa časovno omejitev takšnih pogodb, ki so sklenjene za isto delo. In sicer ZDR-1 v 55. členu določa, da delodajalec ne sme skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, če bi bil neprekinjen čas trajanja daljši kot dve leti, razen v primerih, kjer zakon to izrecno dopušča.

2-letna omejitev se nanaša na isto delo – kot isto delo se šteje delo na delovnem mestu oziroma vrsti dela, ki se dejansko opravlja po določeni sklenjeni pogodbi o zaposlitvi za določen čas – in ne na delavca! Po prejšnji ureditvi se je časovna omejitev namreč nanašala na isto delo za istega delavca, kar je v praksi pomenilo, da je delodajalec po poteku 2 let lahko zgolj »zamenjal« delavca.

2-letno časovno obdobje pa se vštevajo vse pogodbe za določen čas (in isto delo!), ki so bile sklenjene z največ trimesečno prekinitvijo.

V kolikor delodajalec krši navedeno oz. če je pogodba o zaposlitvi za določen čas sklenjena v nasprotju z zakonom ali kolektivno pogodbo ali če ostane delavec na delu tudi po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. Delavec lahko v tem primeru kadarkoli zahteva, da mu delodajalec predloži v podpis pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

Po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas ima delavec pravico do odpravnine, razen če gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, za opravljanje sezonskega dela, ki traja manj kot 3 mesece, ali za opravljanje javnih del oz. vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja. Osnova za izračun odpravnine je povprečna mesečna plača, ki jo je prejel delavec ali ki bi jo prejel delavec, če bi delal, v zadnjih treh mesecih pred odpovedjo. Če delodajalec delavca odpusti pred potekom pogodbe za določen čas, ima pravico do običajne odpravnine, kot pri prekinitvi pogodbe za nedoločen čas.


 

Svetovanje se izvaja kot del projekta Sedanjost in prihodnost dela, ki ga financira Program Active Citizens Fund Slovenija 2014-2021.