Ali vas je delodajalec obvestil o odmeri letnega dopusta?

Delodajalec je dolžan delavce vsako leto najkasneje do 31. marca pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, kar lahko stori tudi po elektronski poti na elektronski naslov delavca, ki ga zagotavlja in uporabo nalaga delodajalec.

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, pri čemer je točno število delovnih dni dopusta odvisno od razporeditve delovnega časa (npr. za delavca, ki ima petdnevni delovni teden, ima pravico do 20 delovnih dni dopusta). Starejši delavec, invalid, delavec z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo v skladu s predpisi, ki urejajo družinske prejemke, ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. Delavec, ki še ni dopolnil 18 let starosti, ima sedem dodatnih delovnih dni dopusta. Delavec ima pravico tudi do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let starosti.

Vendar pa ZDR-1 določa zgolj minimalno število dni dopusta! V kolikor za vašega delodajalca velja kolektivna pogodba, ta praviloma dopust za delavce ureja bolj ugodno, kar pomeni, da delavcu pripada več dni dopusta glede na različne kriterije in pogoje dela. Daljše trajanje letnega dopusta pa se lahko dogovori tudi s pogodbo o zaposlitvi. Evidenca kolektivnih pogodb je dostopna na:

http://www.mddsz.gov.si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/socialno_partnerstvo/evidenca_kolektivnih_pogodb/

Ko delavec delovno razmerje sklene med letom oz. mu le to med letom preneha ali pa delavec zamenja delodajalcu, mu pri vsakem delodajalcu pripada sorazmerni letni dopust v trajanju 1/12 letnega dopusta za vsak mesec zaposlitve, pri čemer se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan. V tem primeru je vsak delodajalec dolžan delavcu zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanja zaposlitve pri tem delodajalcu, razen, če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

Opozarjamo še, da vsak delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja, ta ni pogojena z izdajo obvestila! Če vam delodajalec do 31. marca ni izdal obvestila o odmeri letnega dopusta, lahko od njega pisno zahtevate, da izpolni svojo obveznost, možna pa je tudi prijava na inšpektorat za delo:

http://www.id.gov.si/si/storitve/prijava_krsitev/

Brezplačni pravni nasvet je pripravil Pravni odbor Gibanja za dostojno delo in socialno družbo