Pravni nasvet: Ekonomsko odvisna oseba ali prikrito delovno razmerje?

Institut ekonomsko odvisne osebe je dokaj nov institut, saj ga je uvedel Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013; v nadaljevanju: ZDR-1). Ekonomsko odvisna oseba je delovno aktivna oseba, ki sicer ni delavec, a je kljub temu lahko deležna določenega delovnopravnega varstva. ZDR-1 institut ureja v 213. in 214. členu, pri čemer je pomembno poudariti, da naj bi se te določbe (213. in 214. člena ZDR-1) uporabljale do uveljavitve zakona, ki bo urejal delo in varstvo ekonomsko odvisnih oseb. Kdaj bo to, ni jasno…

ZDR-1 pravi, da je ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev, pri čemer ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika.

Ekonomsko odvisni osebi je zagotovljeno omejeno delovno pravno varstvo po tem zakonu, kar pomeni, da se zanjo uporabljajo določbe ZDR-1 o  prepovedi diskriminacije,  o zagotavljanju minimalnih odpovednih rokovprepovedi odpovedi pogodbe v primeru neutemeljenih odpovednih razlogov,  zagotavljanju plačila za pogodbeno dogovorjeno delo kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost prevzetega dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo naročnika ter obveznosti plačila davkov in prispevkov,   uveljavljanju odškodninske odgovornosti. Vse lepo in prav, dokler ne pridemo do zadnjega odstavka 214. člena, ki določa, kako samozaposlena oseba pride do »statusa ekonomsko odvisne osebe«. Ekonomsko odvisna oseba je za upravičenost do omejenega delovno pravnega varstva po zaključku vsakega koledarskega ali poslovnega leta dolžna obvestiti naročnika, od katerega je ekonomsko odvisna, o pogojih, pod katerimi deluje, tako da naročniku posreduje vsa dokazila in informacije, potrebne za presojo vprašanja obstoja ekonomske odvisnosti.

Samozaposlena oseba je lahko tudi v prikritem delovnem razmerju, pri čemer je razlika v tem, da ekonomsko odvisna oseba delo opravlja na način, da niso izpolnjeni vsi elementi delovnega razmerja in zato ne gre za prikrito delovno razmerje, upravičena pa je do omejenega delovnopravnega varstva. Če samozaposlena oseba dela v prikritem delovnem razmerju se z ugotovitvijo obstoja delovnega razmerja smatra za delavca in je deležna celotnega delovnopravnega varstva.